Tricia Tillin

Käytetäänkö seurakunnissa aivopesua uskovien mielenhallintaan?OSA 2:

Tarkoitukseni on tutkiskella tämän artikkelisarjan osassa 2 joitakin niistä mielenhallintatekniikoista, joista kulttienvastaiset järjestöt ja muutkin kiinnostavat tahot ovat raportoineet, ja osoittaa, miten nämä taktiikat ovat juuri niitä menetelmiä, joita nyt käytetään ihmisten indoktrinoimiseen Uuteen Maailmanjärjestykseen.

Aluksi muutamia määritelmiä mielenhallinnasta. Seuraavassa määritelmä "Coercive Mind Control Tactics - A Short Overview" -sivustolta, jossa sanotaan: "Pakottaminen (coercion) määritellään seuraavasti American Heritage Dictionaryssä:

1. Pakottaa joku toimimaan tai ajattelemaan tietyllä tavalla,
2. Hallita, rajoittaa tai kontrolloida väkivalloin,
3.Saada aikaan väkivalloin."

FACTNetin määritelmä on käyttökelpoinen:

"Mielenhallinnalla" tarkoitetaan kaikkia pakkovaltaa käyttäviä psykologisia järjestelmiä kuten aivopesua, ajattelun muuttamista ja pakottavaa taivuttelua. Mielenhallinnassa mutoillaan henkilön asenteita, uskomuksia ja persoonallisuutta ihmisen itsensä tietämättä tai ilman hänen suostumustaan. Mielenhallinnassa käytetään petollista ja salamyhkäistä manipulaatiota, tavallisesti ryhmissä, manipuloivan taloudellisen [tai uskonnollisen] edun takia.

Huomaa vielä tämäkin määritelmä ylläolevasta asiakirjasta:

"Mielenhallinta toimii koko ajan asteittain lisääntyvän yksilöiden KONTROLLOIMISEN avulla käyttäen erilaisia tekniikoita..."

Ronald Enroth (kirjan "Churches That Abuse" [seurakunnat, jotka harjoittavat väärinkäytöksiä jäseniään kohtaan] toteaa seuraavaa toimintahäiriöisistä seurakunnista:

"Mitkä ovat epäterveiden, harhautuneiden seurakuntien tunnusmerkit? Tärkein tunnusmerkki on kontrolloiva johtajuus, pastorit, joilla on tarve "hallita herroina laumaa". Väärinkäytöksiin jäseniä kohtaan syyllistyvät johtajat vaativat alistumista ja varauksetonta lojaaliutta. Henkilö, joka tekee epämiellyttäviä kysymyksiä tai ei "pysy ohjelmassa", sysätään syrjään. Syyllisyyttä, pelkoa ja häpeää käytetään haavoittuvien jäsenten manipuloimiseen ja kontrolloimiseen, varsinkin niitä, jotka uskovat, että pastorin epäileminen on verrattavissa Jumalan epäilemiseen...Mistä tunnistaa terveen seurakunnan? Oikean opin lisäksi terve seurakunta on sovitteleva ja korjaava, ei vastakkainasetteluun perustuva eikä elitistinen. Terveiden seurakuntien jäsenet yrittävät syventää ja voimistaa perheelle omistautumista. Oikeat johtajat toivottavat jäsenten erilaiset käsitykset ja vaikeat kysymykset tervetulleiksi eivätkä ne aiheuta rangaistuksilla uhkaamista. Luotettavat johtajat rohkaisevat vastuuntuntoisuuteen ja he luovat keinoja, millä tarkistaa ja tasapainottaa."

Niinpä mielenhallintatekniikat ovat täysin vastakkaisia aidolle kristilliselle opetukselle. Jumala vetoaa ihmisen mieleen ja sydämeen ilman painostusta, pakkoa tai hallitsemista. Jumala odottaa mielekästä, harkittua, vastaanottavaista suhtautumista totuuksiinsa, ei orjamaista reaktiota.

Ainoastaan ihminen on kiinnostunut luomaan robotteja, jotka on kaikki ohjelmoitu toimimaan, ajattelemaan ja uskomaan samalla tavalla ja joita on kielletty käyttämästä arvostelukykyään. Vain ihmistä kiinnostaa hallita toisia oman etunsa takia. Vain ihminen alkaa käyttää hallitsemista, uhkauksia, kontrollointia tai salaisia mielen tekniikoita muuttaakseen kuulijoidensa mielet. Ne eivät ole Jumalan käyttämiä menetelmiä!

Mitkä ovat erot toisaalta aidon opettamisen tai evankelioinnin ja toisaalta ajatusten muuttamisen tai mielenhallinnan välillä? Nämä kohdat on otettu eräästä FACTNetin asiakirjasta:

"Pakottava taivutteluohjelma on ihmisen käyttäytymisen muuttamiseksi tarkoitettua teknologiaa, jonka avulla saadaan aikaan tiettyjen käyttäytymismallien tai ideologian "oppimista" ja "omaksumista" tietyissä olosuhteissa. Se eroaa muista hyvänlaatuisen sosiaalisen oppimisen tai rauhallisen taivuttelun muodoista niiden olosuhteiden perusteella, joissa sitä harjoitetaan ja niiden käyttämien ympäristötekniikoiden ja yksilöiden välisen manipulaation perusteella, joita käytetään tiettyjen käyttäytymisen muotojen tukahduttamiseksi ja toisten tukemiseksi. Aikaa myöten pakottava taivuttelu, joka on sellaista psykologiosta voimankäyttöä, joka muistuttaa jossain määrin oikeustieteellistä käsitettä 'sopimaton vaikuttaminen', saattaa olla jopa TEHOKKAAMPAA kuin tuska, kidutus, huumeet ja fyysisen voiman käyttö ja oikeudelliset uhkaukset..."

"...Henkilön ja pakottavan taivuttelutaktiikan välinen suhde on dynaaminen siinä mielessä, että vaikka henkilöön kohdistuvan painostuksen, palkkioiden ja rangaistusten voima olisi huomattavakin, ne eivät johda vakaaseen, merkitykselliseen ITSE VALITTUUN uskomusten ja asenteiden uudelleenjärjestelyyn. Sen sijaan ne johtavat eräänlaiseen pakotettuun mukautumiseen ja tilanteen vaatimaan tarkoitukselliseen järkiperäistämiseen uudessa käyttäytymisessä."

"...Todella rauhanomaiset uskonnolliset taivuttelukäytänteet eivät koskaan pyri pakottamaan, taivuttamaan tai hallitsemaan ihmisten vapaata tahtoa tai mieltä pakottavilla käyttäytymistekniikoilla tai piilohypnoosilla. Niillä ei olisi mitään ongelmaa sellaisten USA:n lakien kanssa, joiden tarkoituksena on suojella yleisöä juuri tuollaisilta käytänteiltä."

"Mutta koska pakottava taivuttelu ei todennäköisesti herätä huomiota tai saa aikaan vastustusta, koska se näyttää "rauhalliselta taivuttelulta", osittain juuri tästä syystä se onkin vaikutuksiltaan tuhoisaa hallintateknologiaa. Pakottavan taivuttelun uhreissa ei ole mitään fyysisen väkivallan merkkejä, mikä vahvistaa käsitystä heidän käytöksessään tapahtuneiden radikaalien tai äkillisten muutosten järkevästä selityksestä ja koska he ovat muuttuneet niin vähitellen, etteivät he ole pystyneet vastustamaan sitä, koska he eivät yleensä ole edes tietoisia muutoksesta
" ('How Does Mind control work', FACTNet.org—kts.artikkelisarjan lopussa olevat linkit)

Onko nyt ilmeistä, että pakko, painostus, uhkaukset ja hallinta ovat mielenhallintamenetelmiä ja me näemme näitä taktiikoita käytettävän monissa seurakunnissa nykyään!

Käyttävätkö seurakunnat pakkoa?

Paitsi keskeisintä, kaikkein ilmeisintä merkkiä väärinkäytöksiin syyllistyvistä seurakuntajärjestelmistä, joka on hallitseva johtajuus, me näemme muitakin merkkejä mielenhallinnasta tutkiessamme oppikirjaa aiheesta ja vertaamme löydöksiämme herätysseurakunnissa yleisesti käytettyihin käytänteisiin.

Näin tehdessäni minua hätkähdytti se, kun huomasin, että kaikki meilenhallintaeksperttien seurakuntien ulkopuolella (ts. politiikassa, kulteissa tai sotilastiedustelussa) käyttämät taktiikat ovat niin ilmiselvästi käytössä mysö seurakunnissa! Voiko tämä olla sattumaa, vai onko se todiste siitä, että piiloaivopesua tapahtuu Maailmankirkon uusien, epäraamatullisten oppien juurruttamiseksi?

Alla on osa asiakirjasta nimeltä "Coercive Mind Control Tactics: A Short Overview". Luultavasti olet samaa mieltä siitä, että voimme nähdä seurakunnissa käytettävän lähes kaikkia alla lueteltuja taktiikoita.

Pakottavat psykologiset järjestelmät ovat käyttäytymisen muutoksiin tähtääviä ohjelmia, jotka käyttävät psykologista voimaa pakottavalla tavalla saadakseen aikaan ideologian tai uskomus-, ajatus-, asenne- tai käyttäytymisjoukon oppimista tai omaksumista...Tällaisessa ohjelmassa kohde pakotetaan omaksumaan ne pienten "huomaamattomien" askelten sarjana. Jokainen pieni askel on suunniteltu niin pieneksi, että kohde ei huomaa itsessään noita muutoksia tai huomaa käytettyjen prosessien pakottavaa luonnetta."

"Näiden ohjelmien pakottava psykologinen vaikutus tähtää yksilön kriittisen ajattelukyvyn ja vapaan tahdon voittamiseen&mdashniin että hän ei enää käytä arvostelukykyään. Uhrit menettävät vähitellen kykynsä tehdä itsenäisiä päätöksiä ja harjoittaa omaa päättelykykyä. Heidän kriittinen ajattelunsa, puolustuksensa, kognitiiviset prosessinsa, arvonsa, ajatuksensa, asenteensa, käytöksensä ja päättelykykynsä tuhotaan teknologisen prosessin avulla eikä vapaan valinnan, järjen käytön tai ajatusten sisäisten ansioiden tai arvojen tai heille esitettyjen ehdotusten perusteella."

Voin mielestäni sanoa, että herätyksen tunnusmerkkinä on vastaansanomattomasti ollut "alistu nyt, ajattele myöhemmin" -strategia, jonka tarkoituksena on saavuttaa juuri yllä kuvattu tila.

Eräs kaikkein vaikeimpia asioita herätyksessä onkin ollut se, että uskovia painostetaan jatkuvasti hylkäämään kriittinen ajattelu ja hyväksymään ilmiöt, voimavaikutukset ja oppi sellaisenaan, yksinkertaisesti johtajiensa sanaan luottaen. Tämä ei ole ainoastaan Raamatun opetuksen vastaista, vaan sellainen tekniikka soveltuu paljon paremmin mielenhallintaan kuin kristilliseen opetukseen tai saarnaamiseen.

On olemassa tuhansia kuvauksia johtajista, jotka tuomitsevat jokaisen, joka uskaltaa kyseenalaistaa herätyksen oppeja tai toimintatapoja; lukuisia raportteja on tullut niiltä, jotka on leimattu Jumalaa pilkkaaviksi tai ajettu ulos seurakunnista, koska he ovat olleet varuillaan ja pysähtyneet tarkastelemaan, mistä oikein on kysymys sen sijaan, että olisivat sammuttaneet aivotoimintansa heti ulko-ovella.

Koko ajan kehotetaan "alistukaa!alistukaa" ja kaikki, jotka eivät tee niin, joutuvat heti epäilyksen alaisiksi.

Samoin kuin kulteissa yleensäkin, kannustetaan herätyksen kannattajiakin "antaa mennä" -mentaliteettiin ja passiivisuuteen. Uskovia kehotetaan "tyhjentäkää mielenne; ottakaa vain vastaan". Jumala kehottaa täysin päinvastoin käyttämään mieltämme täysin, koettelemaan henget, tutkimaan, ovatko opit Hänen sanansa mukaisia eikä Hän koskaan, missään olosuhteissa halua meistä tulevan passiivisia automaatteja, jotka ovat halukkaita hyväksymään kaiken kuulemansa tai tottelemaan kaikkea, mitä sanotaan.

Minusta tuntuu, että kristittyjen halu ajattelemattomasti antaa niiden johtaa, jotka väittävät olevansa auktoriteettiasemassa, on avannut oven massiiviselle eksytykselle seurakunnissa.

MIELENHALLINTATEKNIIKAT

Artikkeli, josta edellä olevat lainaukset on otettu, ei ole kristillinen artikkeli, mutta sitä on käytetty, kun on haluttu kiinnittää Yhdysvaltain hallituksen huomiota tiettyjen kulttien ja ei-uskonnollisten ryhmien yksilöä pakottaviin menetelmiin.

Siinä esitettiin se havainto, että fyysisiä pakkotoimia, joita esim. armeija on aikaisemmin käyttänyt—kuten nälässä ja janossa pitämistä, tuskan aiheuttamista, vankeutta, uhkaamistan ja kidutusta—pidetään nykyään VÄHEMMÄN tehokkaina menetelminä kuin psykologisia taktiikoita, joita alla luetellaan.

Toisin sanoen, kun joku ryhmä tai hallitus haluaa muuttaa vähitellen väestön uskomuksia ja ajatuksia, he pystyvät tekemään sen tehokkasti vahingoittamatta tai hälyttämättä ketään ja joutumatta syytteeseen ja lisäksi vielä juuri niiden ihmisten tuella ja rahoituksella, jotka heidän on tarkoitus orjuuttaa!

Se ei ole ainoastaan täydellinen ase Uuden maailmanjärjestyksen käytössä, vaan sen avulla muutetaan itse seurakunnan rakenne, uskomusjärjestelmä ja päämäärä maailmanlaajuisesti! Nyt olisi parasta istahtaa miettimään tätä kaikkea!

Tutkikaamme nyt noita artikkelissa mainittua seitsemää mielenhallintataktiikkaa

1.TAKTIIKKA—Lisää yksilön suggeroitavuutta ja "pehmennä" hänet ertyisten hypnoottisten tai muiden suggeroitavuutta lisäävien tekniikoiden avulla, esim: pitkät audio-, visuaaliset, sanalliset tai toiminnalliset fiksaatiodrillit; äärimmäisen pitkälliset toimintorutiinien toistot; unen ja/tai ravinnon saannin rajoittaminen.

2. TAKTIIKKA—Ota hallintaan henkilön sosiaalinen ympäristö, ajankäyttö ja sosiaalisen tuen resurssit järestelmällä, jossa käytetään usein ylimitoitettuja palkintoja ja rangaistuksia. Sosiaalista eristämistä pidetään hyvänä. Rajoitetaan kontaktia perheeseen ja ystäviin, samoin sellaisiin henkilöihin, joilla ei ole samoja asenteita kuin ryhmällä. Edesautetaan taloudellista ja muuta riippuvuutta ryhmästä.

3.TAKTIIKKA—Estä päinvastainen informaatio ja toista mieltä olevat mielipiteet ryhmän kommunikaatiossa. Säännöt sallittavista keskustelunaiheista ulkopuolisten kanssa. Kommunikaatiota kontrolloidaan tehokkaasti. Luodaan yleensä "ryhmänsisäinen" kieli.

4.TAKTIIKKA—Yritetään saada henkilö arvioimaan uudestaan, nyt negatiivisesti oman itsen kokemisen keskeisimmät puolet ja aikaisempi käytös. Suunnitellaan tapoja, joilla kohteen perustietoisuus, todellisuudentaju, maailmankatsomus, tunteidenhallinta ja puolustusmekanismit saadaan epävakaiksi. Kohdetta ohjataan tulkitsemaan uudelleen koko elämäkertansa ja omaksumaan uudenlainen kausaliteetti itselleen.

5.TAKTIIKKA—Luo voimattomuuden tunne altistamalla henkilö intensiivisiin ja usein toistuviin toimintoihin ja tilanteisiin, jotka murentavat henkilön itseluottamusta ja luottamusta omaan arvostelukykyyn.

6.TAKTIIKKA—Luo voimakkaita, kielteisiä tunteita kohteessa käyttämällä ei-fyysisiä rangasituksia kuten äärimmäistä nöyryytystä, etuoikeuksien menettämistä, sosiaalista eristämistä, muutoksia sosiaalisessa statuksessa, äärimmäistä syyllistämistä, ahdistusta, manipulaatiota ja muita tekniikoita.

7.TAKTIIKKA—Nöyryytä henkilöä uhkaamalla ryhmän hyväksymillä psykologisilla sanktioilla. Voidaan esimerkiksi antaa ymmärtää, että jos ei omaksu tiettyä edellytettyä asennetta, uskomusta tai siihen liittyvää käyttäytymistapaa, johtaa se ankariin rangaistuksiin tai vakaviin seurauksiin, kuten fyysiseen tai henkiseen sairauteen, aikaisemman fyysisen sairauden ilmaantumiseen uudestaan, huumeriippuvuuteen, taloudelliseen romahdukseen, sosiaaliseen epäonnistumiseen, avioeroon, ulkopuolisuuteen, epäonnistumiseen aviopuolisen löytämisessä jne.

Ja heti näyttääkin selvältä, että seurakunnat todella käyttävätkin psykologista pakottamista mitä suuremmassa määrin!

Uusien asioiden hyväksynnän aikaansaaminen seurakunnissa

Mitä tulee 1. taktiikkaan ja sen "pehmentämisaktiviteetteihin", meidän ei tarvitse katsoa sen kauemmas kuin niitä kokouksia, joissa uusia oppeja kaupitellaan ja joissa noiden oppien takana oleva henki on kaikkien niiden saatavilla, jotka ottavat tuon opin vastaan. Herätystä arvioivat ovat kiinnittäneet huomiota musiikin, tunnelmaa tuovan valaistuksen, tunnelmien vaihtelun, joukkojen hallinnan, hämmästyttävien todistuspuheenvuorojen käytön odotusten luomisessa, melun, kaaoksen, ettei anneta aikaa miettimiseen tai harkintaan jne. ovelan hyväksikäytön.

Monet eivät kykene nykyään kokemaan "Jumalan läsnäoloa" ilman musiikkia tai kokousten ulkopuolella. He ovat juopuneet yliammutusta ja kiihottuneesta tunnelmasta. Mutta saavatko mainitunlaiset aktiviteetit todellakin aikaan JUMALAN läsnäolon?

Rodney Howard Brownen kokoukset ovat yksi täydellinen esimerkki etukäteen käsikirjoitetusta kokouksesta, joka kulkee tarkan suunnitelman mukaisesti ja jossa käytetään kaikkia mahdollisia taktiikoita kuulijoiden manipuloimisessa. Ne ovat mesmerisiä esityksiä, jotka on suunniteltu huolellisesti ja tarkalleen saamaan paras mahdollinen teho. Jos RHB joutuu kohtaamaan minkäänlaista keskeytystä tai yllätystä ohjelmassaan, tai jos hänen tukiryhmänsä ei kykene ottamaan onkeensa hänen vihjeitään, kiukku on selvästi nähtävissä. (Sitä ihmetteleekin, miten mies selviäisi vieraassa maassa, jossa ei olisi totuttu tuollaiseen, eikä olisi käytettävissä estraadia, musiikkia, käsikirjoitusta ja tukiryhmää.)

Musiikista on tullut kaikkein voimallisin väline uskovien mielen pehmentämisessä ottamaan vastaan sanoma. Eräs kirjoittaja, jonka aivopesuasiakirja on nähtävissä kaikkialla internetissä, on edesmennyt Dick Sutphen, äärimmäisen antikristillinen holistiikan harjoittaja. Hänen artikkelinsa tarkoituksena oli yrittää selittää kääntymykset kristinuskoon mielenhallinnan tuloksina. Hänen kommenttinsa joidenkin kristillisten ryhmien aktiviteeteista ovat kuitenkin mainitsemisen arvoisia:

"Mene kirkkoon tai telttaan varhaisessa vaiheessa ja istuudu takaosaan, noin kolme neljännestä edestä lukien. Mitä todennäköisimmin siellä soitetaan itseään toistavaa musiikkia sillä aikaa kun ihmiset tulevat kokoukseen. Toistuva rytmi, jonka lyönnit toistuvat 45-72 kertaa minuutissa (joka on lähellä ihmissydämen lyöntitiheyttä), on hyvin hypnoottista ja saattaa luoda toisen tietoisuuden tilan, jossa silmät ovat koko ajan auki, erittäin suurella osalla ihmisistä. Ja niin pian kuin olet alfa-tilassa, olet lähes 25 kertaa helpommin suggeroitavissa verrattuna beta-tilaan..."

"Ennenkuin jatkan saanen muistuttaa eräästä toisesta asiasta, joka koskee toista tietoisuuden tilaa. Kun siirryt toiseen tietoisuuden tilaan, siirryt käyttämään oikeaa aivopuoliskoasi, mikä saa aikaan sen, että kehon omat opiaatit (enkefaliinit ja beta-endorfiinit) vapautuvat—ne ovat kemiallisesti lähes identtisiä oopiumin kanssa. Toisin sanoen, tuntuu hyvältä...ja haluat palata takaisin saadaksesi lisää..."

"...Uskontojen käyttämät hypnoositekniikat ovat hienovaraisia ja ammattilaiset vakuuttavat, että ne ovat koko ajan kehittymässä yhä tehokkaampaan suuntaan. Eräs Los Angelesilainen mies suunnittelee , rakentaa ja uudistaa lukuisia kirkkoja eri puolilla maata. Tämän miehen toimintakertomus osoittaa, että seurakunta ja rahantulo kaksinkertaistuu, jos pastori noudattaa hänen ohjeitaan. Hän toteaa, että 80 % hänen työstään liittyy äänentoistoon ja valaistukseen."

"Mahtava ääni ja oikea valaistuksen käyttö ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta saadaan aikaan toinen tietoisuuden tila..."


"Mutta saanen sanoa tässä välissä varoituksen sanan: Jos luulet, että voit käydä sellaisissa kokouksissa ilman, että ne vaikuttaisivat sinuun, olet luultavasti väärässä. Täydellinen esimerkki siitä on tapaus, jossa eräs nainen, joka meni Haitiin Guggenheim Fellowshipin stipendiaattina tutkimaan haitilaista voodoota. Raportissaan hän kertoi, miten musiikki sai aikaa myöten aikaan holtittomia liikkeitä ja toisen tietoisuuden tilan. Vaikka hän ymmärsi koko ajan, mistä oli kysymys ja kuvitteli olevansa vaikutusten ulottumattomissa, hän alkoi tuntea musiikin alkavan vaikuttaa häneen ja hän yritti taistella sitä vastaan ja niin hän lähti pois tilaisuudesta. Kiukku ja vastustus takaavat lähes aina kääntymyksen. Muutamaa minuuttia myöhemmin hän oli kokonaan musiikin vallassa ja alkoi tanssia transsissa voodookokousrakennuksen ympärillä. Musiikki ja kiihtymys olivat saaneet aikaan toisen tilan aivoissa ja hän heräsi siitä tuntien olevansa uudestisyntynyt...Ainoa toivo mennä sellaiseen kokoukseen ilman että se vaikuttaisi ihmiseen on olla 'buddha', joka ei salli minkäänlaisten positiivisten tai negatiivisten tunteiden nousta pintaan. Vain harvat ihmiset kykenevät sellaiseen itsehillintään."

"Ajatusten lopettamisessa käytetään kolmea perustekniikkaa [järkevän tarkkailun pysäyttämiseksi siitä, mitä on tekeillä]. Ensimmäinen niistä on marssiminen: pam pam pam -iskut luovat kirjaimellisesti itsehypnoositilan ja siten hyvin suggeroitavissa olevan tilan.

Toinen ajattelemisen pysäyttävistä tekniikoista on mietiskely...Kolmas ajattelemisen pysäyttävä tekniikka on yksitoikkoinen laulu ja usein yksitoikkoinen laulu yhdistettynä meditaatioon. "Kielilläpuhuminen" kuuluu myös tähän kategoriaan.
Nämäkin sanat kuvaavat hätkähdyttävän hyvin monia karismaattisia herätyskokouksia. Washington Post -lehden numeron 27.4.1997 ykkösartikkeli käsitteli herätystä. Toimittaja Peter Carlson antoi silminnäkijäkuvauksen eräästä herätyskokouksesta ja selitti samalla, miten kokous alkoi: "Se alkaa rumpalin lyödessä hitaaseen tahtiin, joka jatkuu useita minuutteja, tasainen, vastustamaton, kestävä sydämenlyöntien mukainen tahti. Kitaristi ja urkuri liittyvät mukaan, samoin kuoro, johon kuuluu kymmeniä laulajia...Heti ensimmäisistä sävelistä alkaen ihmiset nousevat ylös penkeistään ja taputtavat käsiään tahdissa tai tanssivat silmät kiinni ja kädet kohotettuina."

Silminnäkijän raportti manchesteriläisen kristillisen, jatkuvasti kouluissa ja nuorisotilaisuuksissa esiintyvän rokkibändin "Worlwide Message Triben" esityksestä tuo esille samanlaisen hypnoottisen rummutuksen ja toistuvat kertosäkeet, joita lauletaan.

Silminnäkijä sanoo, että rytmi oli samanlaista tasaista rummutusta kuin afrikkalaisten noitatohtoreiden yksitoikkoisissa lauluissa, joissa käytetään bassoa ja rumpuja; ja he lauloivat laulua "Who's in the House?" (kuka on kotona), johon kaikki vastasivat "Jumala on kotona". Ihmiset kiihotettiin huippuunsa, jolloin laulettiin "hypi Jumalalle" ja ihmisille sanottiin, etteivät he laulaneet tarpeeksi kovaa. "Tässä vaiheessa kaikki tuhat ihmistä oli saatu hypnoosiin — ja tarkoitan todella hypnoosiin".

Eräässä "Awake America!" -kokouksessa Denverissä (2. kesäkuuta 1998) ei ollut mitään sanomaa ja saarnan tilalla oli ihmisten saaminen kiihkon valtaan. David Works, joka ilmeisesti puolusti tuota kaaosta, raportoi innoissaan: "Rumpali pärisytti rumpuja 10 minuuttia samalla kun ihmisjoukkoa johdettiin laulamaan "Jeesus, Jeesus"!"

Muistan hyvin restauraatioryhmien järjestämän kokouksen, jonka tarkoituksena oli tuoda esille kelttiläistä teologiaa Ison Britannian kristityille. Kokouksella oli käsikirjoitus ja samaan aikaan kuin tuota käsikirjoitusta luettiin kantavalla äänellä, heijastettiin kuulijoiden taakse häälyviä hahmoja ja värejä samalla kun taustalla soi yhden rummun yksitoikkoinen ääni. Onko tämä kristillistä saarnaa vai indoktrinaatiota?

Joko 'sisällä' tai 'ulkona'

TAKTIIKKA 2 - Ota henkilön ajankäyttö sosiaalisessa ympäristössä ja sosiaalinen tuki hallintaan järjestelmällä, jossa käytetään useinkin ylimitoitettuja palkitsemisia ja rangaistuksia. Sosiaalista eristäytyneisyyttä pidetään päämääränä. Rajoitetaan kontakteja perheeseen ja ystäviin, samoin niihin, joiden asenteet poikkeavat ryhmän asenteista. Suositaan taloudellista ja muuta riippuvuutta ryhmästä.

TAKTIIKKA 3 - Estetään vastakkainen informaatio ja ryhmän ideologialle vastakkaiset mielipiteet. On olemassa säännöt sallituista keskusteluaiheista ulkopuolisten kanssa. Kommunikointia kontrolloidaan mitä suurimmassa määrin. Luodaan tavallisesti ryhmänsisäinen kieli.

Uskon että monet, jotka ovat olleet mukana "restauraatio"- tai "paimenseurakunnissa" samoin kuin herätysseurakunnissa ovat samaa mieltä siitä, että seurakuntaan liittyvät ihmiset ja tapahtumat suorastaan nielivät kaiken ajan, niin että "normaalille elämälle" ei jäänyt aikaa ja että sosiaalista vuorovaikutusta tapahtui lähinnä seurakunnan jäsenten kanssa ja kokouksissa.

Kun "siunaus" tuli Toronto Airport -seurakuntaan, kokouksia pidettiin lähes joka päivä ja ne kestivät kiihtyneinä tunnista toiseen. Ihmiset olivat jo valmiiksi "juovuksissa" kokousten aikana ja heidän mielensä tuli yhä hervottomammaksi väsymyksen, jatkuvan kovaäänisen musiikin ja rentouttavan hengellisen toiminnan vaikutuksesta. Epävarmassa ja kaoottisessa ilmapiirissä ei ollut oikein aikaa ajatella selkeästi. Jotkut jäivät tällaiseen kykenemättömään tilaan eivätkä pystyneet enää jatkamaan normaaleja jokapäiväisiä rutiinejaan, niin kovan pommituksen alla olivat heidän aistinsa olleet.

Kaikki tällainen oli omiaan siirtämään jäsenet pois normaalista elinympäristöstään, jossa he olisivat voineet pohtia aikaisempaa elämäänsä ja uskoaaan ja tehdä vertailuja. Nyt sensijaan ei kannustettu tietoisiin valintoihin ja kaikkien niiden, jotka "todella etsivät Jumalaa" oli "hypättävä virtaan mukaan" välittömästi seurauksista välittämättä.

Voimavirrat tulivat heidän päällensä; johtajat kehottivat kaikkia ottamaan vastaan (muuten he jäisivät porukasta) ja tällaisessa intensiivisessä paineessa ja hoputuksessa useimmat antautuivat kiihkoon mukaan.

Tietäen, että tuollainen järjestelmä toimi ja että vain harvat kykenisivät vastustamaan sellaista tuntikausia kestävää mieleen kohdistuvaa painetta, herätyksen johtajat manipuloivat ihmisiä jatkuvalla syötöllä syyllistäen kriitikkoja sanomalla: "Ei ole oikein vain arvostella herätystä jos ei ole vielä itse käynyt noissa kokouksissa. Tulkaa mukaan, niin näette."

"Ihmettelin vain sitä, miten joku voi puhua näistä asioista negatiivisesti, vaikka ei itse ole ollut kokemassa niitä. Uskon siihen, mitä kutsutaan "pyhäksi nauruksi", koska olen kokenut sitä ja koen sitä aika useinkin...Monilla ihmisillä on taipumusta arvostella sellaista, mitä eivät ymmärrä vain siksi, että heidän järkensä ei sitä ymmärrä. Tässä on jotain hyvin tärkeää. Me emme voi koskaan käsittää Jumalaa tai ymmärtää Hänen voimaansa, joka ilmenee merkeissä ja ihmeissä. Haluaisin rohkaista sinua ja muitakin kokemaan näitä asioita itse eikä perustamaan mielipiteitään siihen, mitä muut ovat sanoneet. Kun tulet Jumalan läsnäoloon ja sallit Pyhän Hengen liikkua, asioita alkaa tapahtua. Me emme ehkä ymmärrä niitä järjellämme, mutta meidän ei tarvitsekaan." [kirjoittajan hallussa oleva sähköposti]

Tällaista asennetta on opetettu jo heti herätyksen alusta lähtien. "Et voi tietää, mikä on väärin ennenkuin olet sen itse kokenut". Todellako? Mistä me tiedämme, että spiritualismi on väärin? —tai aviorikos?—tai heroiini?

He eivät kehota tutkimaan hedelmiä, koska he tietävät, että silloin sinulla olisi tilaisuus tutkia Raamattua ja koetella nuo henget. Ei, van he haluavat sinun menevän mukaan herätyksen ilmapiiriin, joka on eksyttävien henkien kyllästämää, niin että "annat kaiken tapahtua". He haluavat sinun joutuvan aivopesun vaikutuspiiriin ja "ottavan vastaan"!

Tunnen joitakin erinomaisia pastoreita, jotka aluksi kirjoittivat kriittisiä artikkleita Toronton siunausta vastaan, jotka manipuloitiin sitten menemään mukaan noihin kokouksiin ja jotka saatiin ehdollistettua, käännytettyä omaksumaan tuo uusi paradigma, niin että he vastaanottivat tuon "siunauksen", jonka jälkeen heistä tuli herätysriippuvaisia siinä missä muistakin!

Kriittisen tiedon torjuminen

Seurakunnan jäseniä varoitetaan seurakunnan ulkopuolisista kontakteista, jopa perheenjäsenistä, jos he eivät hyväksy sitä, mikä on meneillään.

Seurakunnasta ja sen johtajista ja päämääristä tulee uskovan ainoa kiintopiste ja kaikkea, mikä on tuon opin tai kokemuksen ulkopuolella, epäillään tai siitä jopa varoitetaan. Kaikkea, mikä on "hyväksytyn" opin vastaista, pidetään pahana ja "negatiivisena". Kaikki nettisivustot, ihmiset, kirjat, kasetit ja kaikki muu, josta saattaisi saada vastakkaista tietoa, torjutaan.

Seurakunnassa asetetaan kyseenalaiseen valoon ja pilkataan jokaista, joka uskaltaa esittää vastakkaisia mielipiteitä tai kysellä opista ja muita käsketään karttamaan häntä. He huomaavat, että ihmiset välttelevät kohtaamasta heitä kadulla, puheluita ei enää tule ja heitä pidetään ulosheitettyinä.

Niitä, jotka eivät ole täysin vakuuttuneita painetaan alas ja työnnetään ulos monin vaivihkaisin ja vähemmän vaivihkaisin keinoin, kun taas ainoastaan niitä, jotka tottelevat epäröimättä hetkeäkään, ylistetään ja korotetaan—heistä tulee henkilökunnan ja vanhinten luottohenkilöitä. Koska lähes kaikki ihmiset pelkäävät ulopuolelle joutumista ja etsivät rakkautta ja hyväksyntää, he oppivat tottelemaan. Tämä on juuri sitä "palkitsemis- ja rangaistustaktiikkaa", josta puhuttiin taktiikka 2:ssa.

Monia Rodney Howard Brownen videoita katsellessa minua loukkaa syvästi se, miten hän avoimesti loukkaa kaikkia niitä, jotka eivät alistu hänen menetelmiinsä. Jokainen, joka on niin uhkarohkea, että uskaltaa istua hiljaa paikallaan Raamattua lukien ja vastustaa nauruaaltoja, saarretaan ja hänet leimataan julkisesti "uskonnolliseksi fariseukseksi" ja siinä vaiheessa kun tämä henkilö sattuu lähtemään pois tilaisuudesta, Browne pilkkaa häntä ja vääntää vitsejä hänen kustannuksellaan.

Kuinka moni meistä on niin vahva, että pystyy olemaan piittaamatta tuhansien ihmisten kriittisistä katseista ja pilkanteosta julkisessa kokouksessa? Kuinka moni meistä alistuisi joukkovoimaan ja toimisi sen mukaan—tekisi mitä käsketään—sen sijaan, että joutuisi leimatuksi sopeutumattomaksi? Kun siis riittävästi painostetaan, alistuvat ihmiset ja oppivat menemään virran mukana.

Yhteinen asia

Kun Matti Meikäläinen kokee herätykseen kuuluvia ilmiöitä, "ulkopuoliset" eivät tunnu enää oikein ymmärtävän häntä. Ainoastaan todella "voidellut" näyttävät osoittavan empatiaa häntä kohtaan, koska heillä on tuo sama kokemus. Itse asiassa kontaktit ulkopuolisiin ja keskustelut heidän kanssaan aiheuttavat heissä nopeasti kiukkua, koska ne kyseenalaistavat heidän kokemuksensa ja vihkimys (initiaatio) alkaa murtua. Heidän on päästävä nopeasti eroon vastakkaisista mielipiteistä ja toimittava niin, että heidän käsityksensä vahvistuvat käymällä yhä useammissa kokouksissa tai jakamalla yhteisiä kokemuksia muiden "kulttiin" kuuluvien kanssa. Kaikki tämä ajaa jäseniä kiinteään yhteyteen toinen toistensa kanssa ja lisää epäluottamusta "ulkopuolisia" kohtaan.

Minä sanon teille, että tämä on sana, jonka kuulin Herran Hengen ilmoittavan tästä uskonnosta. Se on paradigman muutos, jonka Herra on tuomassa...Kuulen Herran sanovan, että jotkut ovat lähteneet tunnustuskuntiin sitoutuneista, vanhoja leilejä edustavista paikoista, koska he ovat olleet nälkäisiä sille, mitä Jumala tekee tässä hetkessä...Ja Jumala sanoo: Minä olen nostamassa esiin näitä "koulutuskeskuksia" näytön paikoiksi siitä, mitä minä olen tekemässä...Ihmisten uskonnolliset järjestelmät yrittävät aina sitoa todellista daavidilaista joukkoa toimimaan heidän tavallaan, mutta Daavidin henki tulee aina torjumaan sen. [Robert Gayn Kingdom Restoration Centre Praise&Worship -seminaarissa 11.3.1999]

Ja tällä tavoin kapenee sosiaalisen kanssakäymisen piiri niin, että se käsittää lopulta vain seurakunnan ja ne, jotka ovat "vihittyjä" (initoituja)— Sosiaaliset tapahtumat, retket, ateriat ja muut päivittäiset taphtumat rajoittuvat muiden seurakuntalaisten kanssa tapahtuviin, jolloin herätyskokemuksen pätevyys vahvistuu. Se tosiasia, että tämä on kultinomaista käyttäytymistä, ei näytä pälkähtävän herätysseurakuntien jäsenten päähän!

Sisäpiirin kielenkäyttö

Kaikki asialle vihkiytyneet käyttävät yhteisiä avainsanoja, jotka viittavat tiettyihin yhteisen kokemuksen osiin, jolloin muodostuu sisäpiirin kielenkäyttö, jota vain he täysin ymmärtävät.

Olemme nähneet, miten raamatulliset termit saavat uusia merkityksiä ja niitä käytetään tietyistä herätyksen osista. Niin pian kuin merkitys on muuttunut, VAIN vihkiytyneet "omistavat" tuon sanonnan. Ei ole tarkoituskaan, että ulkopuoliset ymmärtäisivät noita termejä; tämä vain korostaa heidän oppinsa ja kokemuksensa eksklusiivisuutta.

Näitä avainsanoja on runsaasti—ei tarvitse kuin piipahtaa herätykseen kuuluvalla sivustolla, niin näkee artikkeleita ja "profetioita", jotka ovat täynnään sanastoa, joka ei ole enää missään tekemisissä sanan alkuperäisen raamatullisen merkityksen aknssa, vaan viittaa nyt herätyksen suunnitelman "salaiseen ja erityiseen" osaan. Tässä muutamia satunnaisia otoksia:

 1. synnyttäminen (birthing)
 2. matolla makaaminen (carpet-time)
 3. herätyksen virta (river-revival)
 4. kotkauskovat (eagle-saints)
 5. daavidilainen palvonta (Davidic worship)
 6. "lisää, Herra" (more, Lord")
 7. voittajat (overcomers)
 8. siirtyminen (Transition)
 9. portinvartijat (gatekeepers)
 10. jotain uutta (new thing)
 11. uusi rotu (new breed)
 12. Morsian, morsiamen rakkaus, morsiamen intohimoinen rakkaus (the Bride, bridal love, bridal passion)
 13. intohimoinen rakkaus Jeesusta kohtaan (passion for Jesus)

Herätyksen piirissä on kehittynyt aivan oma kielenkäyttönsä, jonka perusteella voidaan päätellä, kuuluuko joku sisäpiiriin vai onko hän ulkopuolella. Me emme ole enää pelkästään "vain" kristittyjä!

Alkuperäinen artikkeli: Covert Strategies of the False Revival Part 2

Osa 1 | Osa 3 | "Kristillinen" okkultismi seurakunnassa | Taikuuden oppipojat | Muita Tricia Tillinin artikkeleita
Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat