William Dicks

Rhema vai logos?

Rhema vai logos

Tätä tapahtuu aina silloin tällöin. Ja näin kävi taas tänään!

Joku keksi joskus jossain idean, että kreikankielen sana 'rhema' merkitsee täysin eri asiaa kuin sana 'logos'. En tiedä, kuka aloitti tämän mytologisen huijauksen, mutta joka tapauksessa seurakunta omaksui sen oitis!

Eilen eräs erään seurakunnan pastoreista saarnasi saarnan, johon sisältyi Matt.4:4, "Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'." Tässä on kreikankielen 'sanaa' tarkoittava sana rhema. Jotkut väittävät, että sana rhema ei viittaa Raamattuun kuten logos-sana, vaan tuoreeseen Jumalan suusta tulevaan sanaan.

Seuraavassa pieni tutkielma 'rhema'- ja 'logos'-sanojen käytöstä.

Se on kyllä pitkähkö, mutta toivon sen olevan lukemisen arvoinen.

Johdanto

Karismaattisessa maailmassa on meille tulvinut opetuksia eri puolilta maailmaa. Jotkut niistä ovat olleet oikeita, toiset eivät. Suurin piirtein kahden viime vuosikymmenen aikana on levinnyt opetus, jonka mukaan sanojen RHEMA ja LOGOS välillä on merkittävä ero. Onko se totta? Jos on, niin mitkä ovat näiden kahden sanan väliset erot? Jos se taas ei pidä paikkaansa, niin mikä sitten on näiden sanojen välinen suhde? On opetettu, että rhema on Jumalan puhuttua Sanaa eri yksilöille tai kansoille tänään, kun taas logos on Jumalan kirjoitettua Sanaa sellaisena kuin luemme sen Raamatusta.

Se on varmaa, ettemme saa pelätä, mitä Jumalan Sanaa koskevat tutkimuksemme ehkä saattaisivat paljastaa. Emme saisi myöskään koskaan lähestyä Raamattua ennakkokäsitysten vallassa. Emme saa myöskään aina hyväksyä, mitä "maineikkaat" opettajat meille saarnatuolista tai konferensseissa opettavat. Meidän tulisi olla kuin berealaiset, jotka vertailivat koko ajan Paavalin opetuksia Raamattuun.

Loppujen lopuksi olemme kaikki vastuussa omasta uskostamme ja oppijärjestelmästämme. Jos haluamme kasvaa aikuisiksi kristityksi, silloin meidän on pyrittävä osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, "joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa" (2.Tim.2:15). Tämä tukielma ei käsittele ainoastaan semantiikkaa. Semantiikkahan erottaa meidät Jehovan todistajista ja mormoneistakin, vai mitä? Siinä on kyse tavallisista sanoista, joita käytämme. On monia sanoja, joita me käytämme samoin kuin hekin, mutta joiden sisältö kuitenkin eroaa huomattavasti. On siis tärkeä tietää tarkalleen, mitä Raamatun sanat todella tarkoittavat.

Merkitykset

Tutkikaamme aluksi joitakin tavallisia sanakirjoja ja myös teologisia sanakirjoja.Olemme käyttäneet allaolevia lähteitä:

Strong's Exhaustive Concordance Online Bible -sivustolta.
Gerhard Kittelin yhteen osaan lyhennettyä laitosta teoksesta Theological Dictionary of the New Testament, jonka on kääntänyt Geoffrey W. Bromiley.
W.E. Vinen Expository Dictionary of New Testament Words.
Thayerin A Greek-English lexicon of the New Testament
Louw and Nidan Greek-English lexicon, joka on monien kreikankielen asiantuntijoiden arvostama eräänä parhaista kreikankielen leksikografian teoksista.
Bauerin A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature, jota monet kreikankielen tutkijat pitävät parhaana kreikankielen leksikografian teoksena.

Tämän olen saanut selville ylläolevista lähteistä sanasta rhema.

[elävän äänen lausuma, ääni, jolla on tietty merkitys, yhteen liitetyt sanat, jotka muodostavat lauseen; jokin ilmoituksena tai sopimuksena lausuttu, Septuaginta kääntää sekä logos- että rhema-sanat hepreankielen sanasta dabar, joka on ilmaistu puheessa tai kirjoituksessa; puhe, saarna, puheen asiasisältö; puheen minimiyksikkö, yksittäinen sana, kommunikoinnin sisällön keskeisin asia, sanojen logos ja rhema välisessä erossa on kysymys tyylistä; asia, ilmaus]


Sain selville yllämainituista lähteistä seuraavaa sanasta logos.

[sana, määräys, puhe, oppi, järki, selostus; merkitys, laskeminen, keskustelu; ajatuksen ilmaus, toteamus; sanojen ilmaisemat ajatukset, liittyy ajatteluun ja puhumiseen, VT:iin kirjattu Jumalan ilmoitus; jonkin aiheen systemaattinen tai muodollinen käsittely, saarnan sisältö; aihe]


3. Kääntäminen

Puhuttu sana

Seuraavat rhema-sanaan liittyvät jakeet osoittavat kaikki sen käytön yleisessä 'puhumista' tarkoittavassa merkityksessä.

Matt.4:4; Matt.12:36; Matt.18:16; Matt.26:75; Matt.27:14; Mark.9:32; Mark.14:72;; Luuk.1:38; Luuk.1:65; Luuk.2:17; Luuk.2:19; Luuk.2:29; Luuk.2:50; Luuk.2:51; Luuk.3:2; Luuk.5:5; Luuk.7:1; Luuk.9:45; Luuk.18:34; Luuk.20:26; Luuk.22:61; Luuk.24:8; Luuk.24:11; Joh.3:34; Joh.5:47; Joh.6:63; Joh.6:68; Joh.8:20; Joh.8:47; Joh.10:21; Joh.12:47; Joh.12:48; Joh.14.10; Joh.15:7; Joh.17:8; Ap.t.2:14; Ap.t.5:20; Ap.t.6:11; Ap.t.6:13; Ap.t.10:22; Ap.t.10:37;

Ap.t.10:44 "Kun Pietari vielä näitä puhui (rhema), tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen (logos kuulivat. Tässä sana logos on rinnastettu rhema-sanaan, jonka Pietari heille puhui.

Ap.t.11:14; Ap.t.11:16; Ap.t.13:42; Ap.t.16:38; Ap.t.26:25; Ap.t.28:25;

Room.10:17 "Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta." Pitäiskö meidän uskoa, että tässä rhema viittaa puhuttuun sanaan? Ei, vaan tässä sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, onko sana puhuttua vai kirjoitettua sanaa. Sana tarkoittaa tässä Kristuksen evankeliumin saarnaamista.

Room.10:18; 2.Kor.12:4; 2.Kor.13:1; Hebr.1:3;

Hebr.11:3 "Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä."

Jumala puhui ja niin kaikki, mitä on olemassa, syntyi. 2.Piet.3:5:ssä sanotaan, että lausuttiin logos ja taivaat syntyivät. Tästä käy selvästi ilmi, että rhema ja logos ovat synonyymejä.

1.Piet.1:25 "mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu". Herran rhema on tässä se evankeliumi, joka on saarnattu.

2.Piet.3:2 "että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet".

Se profeettojen rhema, jonka Uuden Testametnin opetuslapset tunsivat niinä päivinä, oli kirjoitettua sanaa ja kuitenkin siihen viitataan sinä, minkä profeetat ovat puhuneet. Tässä tapauksessa rheman voidaan käsittää viittaavan kirjoitettuun sanaan. Vaikka profeetat puhuivatkin nuo sanat, niille ihmisille, joille Pietari kirjoitti, olivat ne kirjoitettua sanaa. Kts. myös Juud.1:17.

Muu kuin puhuttu sana

Luuk.1:37 "sillä Jumalalle ei mikään (sana) ole mahdoton(ta)".

Luuk.2:15; Ap.t.5:32;

Room.10:8 "Mutta mitä se sanoo? 'Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi'; se on se uskon sana, jota me saarnaamme." Uskon sana, jota saarnataan, on evankeliumi. Tänään on evankeliumi osa Raamattua. Eikö se siis tulisi tuntea logoksena? Evankleiumin julistamisen alkuaikoina sitä ei ollut kirjoitettu vielä muistiin, mutta evankeliumi sisältyy aivan yhtä hyvin VT:iin niinkuin seon UT:ssakin. Joka tapauksessa tässä saarnataan uskon sanaa puhuttuna eikä kirjoitettuna.

Ef.5:26 "että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta". Tässä ei ole tarpeen valita, kumpaan rhema viittaa. Se voi tarkoittaa ebankeliumia, joka puhdistaa meidät tai koko Raamattuun, jolla on pyhittävä vaikutus meihin.

Ef.6:17 "ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana". Onko Hengen miekka puhuttua vai kirjoitettua sanaa vai molempia? Tästä tuli mieleeni eräs asia: Tarkoittaako Raamattu Jumalan puhumia sanoja vai kirjoitettuja sanoja käyttäessään sanontaa JUmalan sana? OLen lähes varma siitä, että se käyttää sitä edellisessä merkityksessä. Käyttää se sitten ilmasuta Jumalan rhema tai Jumalan logos, se viittaa sulti puhuttuun sanaan.

Hebr.6:5 "ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia". Tässä asiayhteydessä Raamattu puhuu pelastuksesta ja siihen liittyvistä asioista ja uskaltaisin sanoa, että tässä tapauksessa "Jumalan san" tarkoittaa evankeliumia "hyvänä sanana".

Ajan ja tilan rajallisuuden takia emme näytä kaikkia logos-sanoja tai sen johdannaisia, joita on yhteensä noin 320. Käytän tässä valittuja jakeita.

Evankeliumeissa käytetään sanaa logos puhutusta sanasta useimmissa tapauksissa. Voimme oppia tästä sen, että sanaa logos ei pidä tulkita pelkästään kirjoitetuksi sanaksi. Voidaan sanoa, että kirjoitettua Jumalan sanaa tarkoitettaessa voidaan käyttää sanaa graphe. Kun viitataan logos-sanaan kirjoitettuna sanana ja varsinkin kun lainaus on otettu Vanhasta Testamentista, sillä ei näytetä koskaan viitattavan koko Vanhaan testamenttiin logoksena, vaan sen sijaan tietyyn kirjaan tai vain yhteen jakeeseen, esim. Luuk.3:4:ssä "niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: 'Huutavan ääni kuuluu erämaassa: Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'", Joh.12:38:ssa "että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: 'Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?'", Joh.15:25 "Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä'."

Puhuttu sana

Matt.5:37; Matt.7:24; Matt.7:28; Matt.8:8; Matt.8:16; Matt.10:14; Matt.12:32; Matt.12:36; Matt.13:19; Matt.15:12; Matt.15:23; Matt.21:24; Matt.22:15; Matt.24:35; Matt.26:44; Mark.5:36; Mark.8:38; Mark.10:24; Luuk.1:20; Luuk.4:22; Luuk.4:36; Luuk.5:15; Luuk.6:47; Luuk.9:28; Luuk.10:39; Luuk.23:9;

Joh.2:22 "Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun (graphe) ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut." Tässä Johannes käyttää sanaa graphe tarkoittamaan koko kirjoitettua Jumalan Sanaa ja logosta tarkoittamaan sitä, mitä Jeesus oli sanonut.

Joh.4:39; Joh.4:50;

Joh.14:23-24 "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt." Johannes ei käytä tässä logos-sanaa kirjoitettuna sanana, vaan sen sijaan tarkoittaen niitä sanoja, jotka Jeesus puhui opetuslapsilleen.

Joh.17:6 "Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin." Jakeesta 14 käy selville, mihin logos tässä viittaa. Se viittaa siihen, mitä Jeesus puhui heille.

Joh.17:14 "Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole."

Joh.17:20;

Joh.18:9 "että se sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut". Logos viittaa tässä Raamatun osaan eikä koko Raamattuun.

Joh.18:32; Ap.t.2:22; Ap.t.2:40;

Ap.t.4:4 "Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen." Tässä logos viittaa apostolien saarnaamaan evankeliumiin eikä koko Raamattuun.

Ap.t.5:5;

Ap.t.10:44: "Kun Pietari vielä näitä (rhema) puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat." Nämä Pietarin sanat (rhema) käsitettiin logokseksi. Tässä näemme näitä sanoja käytettävän suoraan toisiinsa rinnastettavina.

Ap.t.11:22; Ap.t.13:15; Ap.t.15:27; Room.3:4;

Room.9:6; "Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel." Jumalan sana viittaa tässä mitä luultavimmin Jumalan Israelille antamiin lupauksiin. Jakeessa 9 sana osoittautuu olevan Aabrahamille annettu lupaus.

Room.9:9 "Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika".

Room.13:9; Room.14:12; 1.Kor.1:5; 1.Kor.4:20;

1.Kor.12:8 "Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta". Eräs kaikkein ratkaisevimmista todisteista siitä, ettei ole niin, että rhema viittaa puhuttuun sanaan ja logos kirjoitettuun sanaan löytyy tästä raamatunkohdasta, jossa sanaa logos käytetään puhutusta sanasta ilmaisuissa viisauden logos ja tiedon logos. Suositut puhujat ovat väittäneet niin moneen kertaan, että tiedon sanoja ja viisauden sanoja ja profetioita on pidettävä Jumalan rhemana Hänen kansalleen, ja kuitenkin tässä raamatunkohdassa ne ovat selvästikin Jumalan logos.

1.Kor.14:9;

1.Kor.14:19 "mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä." Kielillä puhuttaessa se ei ole Jumalan rhema, vaan Jumalan logos.

Hebr.2:2 "Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa". Tässä puhuvat enkelit logoksen.

Hebr.4:2; Hebr.7:28;

Hebr.12:19 "ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui (rhema) niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi". Tässäkin rinnasttetaan logos puhuttuun rhemaan.

Hebr.13:22; Jaak.3:2; 1.PIet.3:15;

2.Piet.3:5 "Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta"...7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään". Kun Jumala puhui taivaat olemaan, ei Raamatussa käytetä sanaa rhema, vaan sen sijaan sanaa logos. Mitä tämä osoittaa meille? Kun Jumala puhuu, emme voi tehdä erotusta sanojen rhema ja logos välillä.

1.Joh.3:18; Ilm.12:11.

Muu kuin puhuttu sana

Evankeliumi

Luuk.8:11 "Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana." (12) "Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi." Väittäisin, että logos viittaa tässä evankeliumiin, koska he "uskoisivat ja pelastuisivat" tämän logoksen kautta.

Joh.5::38 "eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt". Jeesus sanoi tämän fariseuksille, koska he eivät ottaneet vastaan evankeliumia Jeesuksesta, "sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt". Tässä sana viittaa siis evankeliumiin Jeesuksesta, jota he eivät halunneet ottaa vastaan ja siksi se ei pysynyt heissä. Sillä jos se olisi pysynyt, he olisivat uskoneet Jeesukseen.

Joh.8:31 "Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: 'Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani'." Jeesuksella ei ollut mitään teknistä merkitystä sanalla logos paitsi että hän sanoi että voidakseen olla hänen opetuslapsiaan heidän tuli pysyä Hänen sanassaan. Tämä sana viittaa evankeliumiin, jonka Jeesus heille puhui. Se on sana, jota Jeesus puhui heille aina kasteestaan alkaen.

Ap.t.6:2 "Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: 'Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.'" Tässäkin logos viittaa evankeliumiin eikä koko Raamattuun. Kun luemme eteenpäin, voimme nähdä, mitä opetuslapset tarkoittivat Jumalan sanalla jakeessa 4 "Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa." Tässä tarkoitetaan evankeliumia.

Ap.t.6:4;

Ap.t.6:7 "Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi." Miten Jumalan sana voi lisääntyä paitsi kun sillä tarkoitetaan sitä, että evankeliumi leviää.

Ap.t.8:4 "Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa." Ehdottaisin, että tässäkin sana tarkoittaa evankeliumia.

Ap.t.8:14; Ap.t.8:25; Ap.t.10:36; Ap.t.11:1; Ap.t.12:24; Ap.t.13:5; Ap.t.15:7;Ap.t.15:36; Ap.t.16:6;

Ap.t.17:11 "Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia (graphe), oliko asia niin." Tässä yhteydessä sana logos asetetaan vastakkain kirjoitetun Raamatun kanssa.

Ap.t.19:20; 1.Kor.14:36; 2.Kor.2:17; 2.Kor.5:19; 2.Kor.6:7; Ef.1:13; Fil.1:14; Fil.2;16; Kol.1:5; Kol.1:25; Kol.3:16; Kol.4:3; 1.Tess.1:6; 1.Tess.1:8; 1.Tess.2:2:13; 2.Tess.3:1; Tiit.1:9; Hebr.5:13; Hebr.6:1; Hebr.13:7; Jaak.1:18; 1.Piet.1:23; 1.Piet.2:8; Ilm.6:9.

Muita

Matt.5:32;

Matt.15:6 "Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden."

Tässä tapauksessa Jumalan logos voi tarkoittaa koko Raamattua, mutta olen sitä mieltä, että tässä yhteydessä logos tarkoittaa Mooseksen saamia käskyjä israelaisille annettaviksi. Jakeessa 3 Jeesus kysyy heiltä: ""Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden?" ja sitten Jeesus lainaa erästä niistä käskyistä.

Matt.18:23; Mark.1:45;

Luuk.3:4 "niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'." Tässä se kirjoitettu kohta, johon logos viittaa, on se jae, jota Luukas lainaa tässä eikä siis koko Raamattu "Jumalan kirjoitettuna sanana".

Joh.1:1 "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala." Tässä logos viittaaa kieltämättä Jeesukseen samoin kuin seuraavassakin jakeessa. Joh.1:14 "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta."

Joh.12:38 "että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Tässä logos viittaa lain kohtaan, ei koko Raamattuun.

Ap.t.1:1 "Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa" Tässä logos viittaa siihen, mitä Luukas oli aikaisemmin kirjoittanut, Luukkaan kirjaan eikä koko Raamattuun.

Ap.t.15:15; Ap.t.19:40;

Room.9:28 "Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti." Tässä lainataan Jesajaa sanomalla, että Herra toteuttaa logoksensa nopeasti. Mihin Jesaja viittaa, jos hänen omat profetiansa olivat osa Raamatun kirjoituksia? Onko tässä loogista sanoa, että sana logos viittaa kirjoitettuun sanaan? Logos viittaa mitä todennäköisimmin Raamatun kohtaan tai jopa JuUmalan puhuttuun sanaan.

2.Kor.4:2; Fil.4:15; Kol.2:23;

1.Tess.4:15 "Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet." Herran sana tarkoittaa luultavasti tässä sitä, mitä Herra paljasti Paavalille eikä sitä ole kirjoitettu mihinkään muualle.

1.Tim.4:5; 1.Tim.5:17; 2.Tim.2:9; 2.Tim.2:15; 2.Tim.4:2; Tiit.2:5; Hebr.4:12; Jaak.1:21-23; 1.Piet.3:1; 2.Piet.1:19; 1.Joh.1:10; 1.Joh.2:5; 1.Joh.2:14; Ilm.1:2; Ilm.3:8; Ilm.17:17; Il,.19:9; Ilm.22:7.

Ilmaukset "Jumalan Sana" ja "Herran Sana" Jumalan Sana

Luuk.3:2—Jumala puhui Johannes Kastajalle erämaassa.

Ef.6:17—Hengen miekka.

Hebr.6:5—Jumalan hyvän sanan maistaminen.

Hebr.11:3—Maailmat on valmistettu Jumalan sanalla.

Herran Sana

Luuk.22:61—Pietari muisti Herran sanan kukosta.

Ap.t.11:16—Pietari muisti Herran sanan koskien Pyhää Henkeä.

1.Piet.1:25—Herran sana pysyy iankaikkisesti;tämä sana on evankeliumi.

Jumalan Sana

Matt.15:6—Ihmisten perinnäissäännöt tekevät tyhjäksi Jumalan sanan.

Luuk.8:11—Kylvetty siemen on Jumalan sana.

Ap.t.6:2—Apostolien ei pidä suorittaa pöytäpalvelusta, niin että he laiminlyövät Jumalan sanan (evankeliumin saarnaamisen).

Ap.t.6:7—Jumalan sana (evankeliumi) levisi.

Ap.t.8:14—Samaria vastaanotti Jumalan sanan (evankeliumin).

Ap.t.11:1—Pakanat ottivat vastaan Jumalan sanan (evankeliumin).

Ap.t.12:24—Jumalan sana (evankeliumi) jatkoi kasvuaan.

Ap.t.13:5—He alkoivat julistaa Jumalan sanaa (evankeliumia).

Room.9:6—Jumalan Israelia koskeva sana ei ole mennyt harhaan.

1.Kor.14:36;—Miten he saivat tietää Jumalan sanan (evankeliumin).

2.Kor.2:17—Monet myyskentelevät Jumalan sanaa.

2.Kor.4:2—Eivät väärennä Jumalan sanaa (evankeliumia).

Fil.1:14—Puhuen Jumalan sanaa (evankeliumia) ilman pelkoa.

Kol.1:25—Paavali kutsuttiin julistamaan Jumalan sanaa (evankeliumia).

1.Tess.2:13—Tessalonikalaiset vastaanottivat Jumalan sanan (evankeliumin).

1.Tim.4:5—Ruoka pyhitetään Jumalan sanan ja rukouksen avulla.

2.Tim.2:9—Jumalan sana (evankeliumi) ei ole vangittuna.

Tiit.2:5—Jumalan sana (evankeliumi) ei saa tulla pilkatuksi.

Hebr.4:12—Jumalan sana on elävä ja voimallinen.

Hebr.13:7—Muista niitä, jotka opastivat sinua ja puhuivat sinulle Jumalan sanaa.

1.Piet.1:23—Me synnymme uudesti Jumalan elävän ja pysyvän sanan (evankeliumin) kautta.

2.Piet.3:5—Taivaat syntyivät kauan sitten Jumalan sanan (Jumala puhui) kautta.

1.Joh.2:14—Jumalan sana asuu nuorissa miehissä.

Ilm.1:2—Johannes todisti Jumalan sanaa.

Ilm.6:9—Jotkut oli tapettu Jumalan sanan (evankeliumin) takia.

Herran sana

Ap.t.8:25—He todistivat ja puhuivat Herran sanaa.

Ap.t.15:35—Paavali ja Barnabas opettivat ja saarnasivat Herran sanaa.

Ap.t.19:20—Herran sana (evankeliumi) kasvoi mahtavasti.

1.Tess.1:8—Herran sana (evankeliumi) kaikui tessalonikalaisten keskuudesta.

1.Tess.4:15—Paavali puhui heille Herran sanaa.

2.Tess.3:1—Tessalonikalaisten piti rukoilla Paavalin puolesta, että Herran sana (evankeliumi) leviäisi nopeasti.

Johtopäätös

Siitä, mitä olemme saaneet tietää sanojen rhema ja logos käytöstä, on tehtävä se johtopäätös, ettei ole mitään syytä puhua rhemasta Jumalan puhuttuna sanana eikä logoksesta Jumalan kirjoitettuna sanana. Molempia voidaan käyttää kummallakin tavalla. Karismaattisten keskuudessa on tullut tavaksi esittää kaikenlaisia todistamattomia opetuksia, joiden paikkansapitävyyttä kukaan ei välitä tutkia. Jos joskus kuitenkin tapahtuu niin, että joku on eri mieltä jostain sellaisesta, joka on heidän karismaniansa kannalta tärkeää, he esittävät vastahyökkäyksiä, kuten esim. "et ole alistunut vanhimmistollesi", "sinä arvostelet" tai "älä vastusta Herran voideltuja", jne. Monet karismaattiset seurakunnat ovat edelleen loukussa siinä suhteessa, että on pitäydyttävä siinä, mitä heidän pastorinsa sanoo, koska jokaisen on oltava jonkun auktoriteetin alla. Se on mielestäni kuin karismaattista noituutta. Noituus on manipuloinnin taitoa, ja voi, miten nuo karismaattiset manipuloivatkaan! Älä käsitä minua väärin! Olen itsekin karismaattinen (reformoitu/kalvinistinen), mutta uskallan nousta puolustamaan oikeaa oppia. Haluan käyttää totuuden sanaa oikein. Emme voi tehdä niin ellemme tutki Raamattua itse. Meidän on kasvettava kypsiksi kristityiksi eikä vain odotettava, että meitä syötetään lusikalla saarnastuolista käsin. Jokainen meistä on lopulta vastuussa omasta hengellisestä elämästään.

Tarkoitukseni kirjoittaessani tämän artikkelin ei ollut astua kenenkään varpaille tai poiketa totuudesta. Sen sijaan haluan kutsua lukijoitani takaisin totuuteen. Miten usein olemmekaan kuulleet jonkun sanovan: "Sain eilen illalla Jumalalta rhema-sanan." Sellainen hyväksytään hyvin laajalti—vaikka asia ei niin olekaan—että sanojen rhema ja logos välillä vallitsisi joku huomattava ero, niin että tuntuu lähes mahdottomalta, että ihmiset voisivat muuttaa tässä suhteessa käsityksiään. Kuka haluaa nousta seisomaan ja sanoa: "Te kaikki olette väärässä, mutta minä olen oikeassa". Jo pelkkä vastustaminenkin pelottaa useimpia. Kuitenkin meidän on noustava puhumaan totuutta niin hyvin kuin osaamme, kun tiedämme, että opetetaan väärin.

Kaiken tämän tutkimisen jälkeen—mikä yhteys on siis sanoilla rhema ja logos? Eräs asia, jonka olen huomannut, on se, että sanaa rhema ei koskaan käytetä viittaamaan VT:n lainaukseen samalla tavoin kuin sanaa logos käytetään. Esim. Joh.12:38:ssa "että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut..." Logos-sanaa käytetään usein, kun lainataan VT:sta, mutta mitään ratkaisevia todisteita ei koskaan löydy siitä, että logosliittyisi koko Raamattuun. Sen sijaan logos-sanaa käytetään kirjan osasta tai sanana. Kun tutkitaan kaikki ne edellä lainatut kohdat, jotka liittyvät sekä rhema- että logos-sanoihin, on tehtävä se johtopäätös, että näitä kahta sanaa käytetään todella toinen toistensa synonyymeinä. Samoin kuin kaikkien synonyymien kohdalla, ei niillä ole aina täsmälleen sama merkitys tai merkitysalue. Niiden välillä saattaa olla sävy- ja nyanssieroja, mutta silti ne ovat synonyymejä.

Toivon, että tämä tutkielma on tuonut valaistusta sinulle, lukija, tästä asiasta ja että olen osannut esittää asiat selvästi ja ilman epämääräisyyttä.

Jumala sinua siunatkoon etsiessäsi totuutta ja eläessäsi sitä.

Alkuperäinen artikkeli: Rhema vs. Logos

Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat